سایت تولید ظروف آشپزخانه مجید در حال طراحی و  توسعه توسط شرکت زئوس می باشد